Hvorfor vælge os som samarbejdspartner?

Formålet med Socialsquare er, at løse udfordringer og udfordre de løsninger, der står i vejen for det åbne digitale samfund. Det gør vi ved at levere produkter, services og organisationsændringer, der skaber værdi og en god oplevelse for kunderne, og især deres brugere, på den lange bane.

Kerneydelserne

Vi arbejder med 3 forskellige ydelser: forretnings- og produktudvikling, teknologiudvikling og organisationsudvikling.

Når vi hjælper vores kunder med forretnings- og produktudvikling er det for at identificere og skabe nye åbne digitale forretningsmodeller, baseret på eksempelvis deleøkonomi, crowdsourcing eller communities, mellem stakeholders og deres brugere. Derudover hjælper vi dem også med at udvikle koncepter og strategier for produkter og services, der hjælper dem at opnå deres mål og formål.

Ofte har vores kunder også brug for teknologiudvikling. Her hjælper vi med at bygge alt fra online platforme, apps, interne værktøjer til API’er. Vi bygger software på tværs at åbne frameworks og hardware i genbrugelig teknologi. Kort sagt, bygger vi de rigtige produkter og services på den rigtige måde og med den rigtige teknologi på baggrund af de muligheder og behov vi identificerer hos kunden og deres brugere.

Skulle der være brug for organisationsudvikling, udvikler vi de nødvendige digitale kompetencer og værktøjer i kundens organisation, der gør det muligt for den at drive digital udvikling, både hos ledelsen og i organisationens teams, og træner derudover organisationen til at kunne lede udviklingen på egen hånd.

Samarbejdsmodellen

Hos Socialsquare lægger vi vægt på et godt samarbejde med vores kunder. Den bedste måde at minimere risici og skabe bæredygtig forandring i jeres organisation er at tilpasse vores arbejde løbende og justere retning, leverancer og indhold på baggrund af den læring, som skabes i projektet.

Derfor er vores arbejdsproces designet til at maksimere produktiviteten og hastigheden samt læringen af vores fælles arbejde. Alt imens vi løbende sammen har mulighed for at omprioritere og skifte retning.

Stage-modellen

Socialsquare leverer alt arbejde i såkaldte stages. Varigheden på en stage er 4 uger. Som kunde hos os, køber man som minimum 1 stage og har dermed 12 mulige startdatoer for et samarbejde:

En stage er opdelt i enten 1, 2 eller 4 sprint, alt afhængig af opgavens art og omfang. Jo kortere sprintet er, jo større mulighed har vi for at tilpasse vores samarbejde, til det vi løbende erfarer. Måske er der behov for at skalere, skifte fokus eller ændre kompetencerne på teamet eller helt afslutte projektet. Det har vi mulighed for med dette setup.

stagemodel

Har vi fået løst problemet eller hvis vores kunder, mod forventning, ikke skulle være tilfredse med vores arbejde kan de ophæve samarbejdet med 2 ugers varsel.

Arbejdsprocesser

Vi arbejder med to forskellige arbejdsprocesser, der dog bygger på samme iterative tankegang:

3xie-400x400

1. Vi identificerer problemet eller behovet hos brugeren.

2. Vi idégenererer og konceptualiserer på baggrund af de identificerede behov fra step 1.

3. Vi implementerer idéer og koncepter fra step 2.

4. Vi evaluerer vores output fra step 3 for enten at be- eller afkræfte om det løser problemet eller brugerens behov.

Den agile proces

Til arbejdsopgaver af afsøgende og forretningsudviklende karakter.

Denne proces sikrer en maksimeret produktivitet og hastighed, mens vi løbende har mulighed for at omprioritere opgaverne og skifte retning på baggrund af vores indsigter.

Roller

roller-agile

 • Product Owner: prioriterer de aktiviteter teamet skal bruge sin tid på. Kort sagt er det Product Owneren, der på baggrund af teamets input sætter kursen i projektet. I samarbejdet mellem kunden og Socialsquare er det kunden, som varetager denne rolle. Derfor anbefaler vi altid vores kunder til at blive certificeret som Product Owner, for at kunne udfylde rollen.
 • Facilitator: faciliterer processen og teamets møder. Facilitatoren er en væsentlig aktør, der skal sikre at teamet mødes og kommunikerer på en måde, der gavner projektets fremdrift.
 • Udvikler: En udvikler kan have en baggrund i en række forskellige færdigheder såsom; teknologi og programmering, design, research, psykologi, organisationsudvikling, community management, procesledelse og strategi. Denne rolle sikrer, at Product Ownerens ønsker omsættes til aktiviteter og gennemføres med henblik på at opnå det overordnede formål. Hos Socialsquare har vi typisk to udviklere på hvert projekt. Kunden har desuden også mulighed for at bistå med udviklere på deres side.
MØDETYPER

agile-timeline2

 • Sprint Planning: Formålet med mødet er, at planlægge og udvælge de aktiviteter, der skal gennemføres i løbet af det kommende sprint. Med udgangspunkt i projektets overordnede formål, Product Ownerens prioriteringer og udviklingsteamets erfaringer fra foregående sprint, aftales hvad teamet skal arbejde på i det kommende sprint.
 • Sprint Review markerer sprintets afslutning. Formålet med mødet er, at gennemgå de aktiviteter som udviklingsteamet udført i sprintet. De færdige aktiviteter demonstreres for Project Owneren og eventuelt andre interessenter. Skulle planlagt arbejde, mod forventning, ikke være blevet gennemført, bliver dette også gennemgået, så det kan flyttes ind i et kommende sprint eller eventuelt omprioriteres.
 • Retrospective: Efter Sprint Reviewet gennemfører udviklingsteamet et Retrospective, som faciliteres af facilitatoren. Formålet med mødet er at alle i teamet reflekterer over det gennemførte sprint for at identificere muligheder for at forbedre processen i de kommende sprints. 
 • På alle møder deltager Product Owneren, facilitatoren og udviklingsteamet altid.

Scrum-processen

Til arbejdsopgaver med karakter af udvikling af digitale produkter og tjenester.

Denne proces sikrer, at den funktionalitet, som implementeres først, er den, der giver kunden mest mulig værdi. Desuden giver Scrum en god visualisering af projektets fremdrift for kunden og dermed kommes eventuelle problemer tidligt i forkøbet. Da Scrum ligeledes er en agil proces sikres en maksimeret produktivitet og hastighed, mens vi løbende har mulighed for at omprioritere opgaverne og skifte retning på baggrund af vores indsigter.

Roller

roller-scrum

 • Product Owner: definerer user stories for projektet, som skal afspejle de brugsscenarier som er identificeret. Kort sagt er det Product Owneren, der på baggrund af teamets input sætter kursen i projektet. I samarbejdet mellem kunden og Socialsquare er det kunden, som varetager denne rolle. Derfor anbefaler vi altid vores kunder til at blive certificeret som Product Owner.
 • Scrum Master: faciliterer processen og teamets møder. Scrum Masteren er en væsentlig aktør, der skal sikre at teamet mødes og kommunikerer på en måde, der gavner projektets fremdrift. 
 • Udvikler: bidrager med både brugerinddragelse, konceptudvikling, implementering af funktionalitet og efterfølgende validering. Denne rolle sikrer, at Product Ownerens ønsker omsættes til funktionalitet, testes og dokumenteres. Hos Socialsquare har vi typisk to udviklere på hvert projekt. Kunden har desuden også mulighed for at bistå med udviklere på deres side.
 • Product Owner Coach: I visse tilfælde mangler kunden ressourcer, kompetence eller erfaring i rollen som Product Owner. I sådanne tilfælde kan Socialsquare bistå med en Product Owner Coach, der hjælper Product Owneren igennem hele forløbet. Denne rolle bidrager med hjælp til prioritering af user stories i backloggen samt udførelse af brugerinddragelse og konceptudvikling i tæt samarbejde med Product Owneren.
MØDETYPER

scrum-timeline-new

 • Sprint Planning: Formålet med mødet er at planlægge og udvælge den funktionalitet og de aktiviteter, der skal gennemføres i løbet af det kommende sprint. Med udgangspunkt i Product Backloggen, Product Ownerens prioriteringer og udviklingsteamets erfaringer fra foregående sprint, aftales hvad teamet skal arbejde på i det kommende sprint. Udviklingsteamet estimerer herefter de enkelte user stories, hvilket giver en realistisk formodning om hvilket omfang af opgaver teamet når at løse i det kommende sprint. 
 • Daily Stand-up: På produktionsdage imellem Sprint Planning og Sprint Review afholdes Daily Stand-ups. Formålet med disse Stand-ups er at gennemgå, hvad der er blevet arbejdet på, hvad der skal arbejdes på og at informere teamet om potentielle udfordringer. På baggrund af gennemgangen kan teamet koordinere opgaver og udfordringer fra dag til dag på baggrund af deres erfaringer. Som navnet indikerer, står deltagerne op under dette møde. Det sikrer, at man holder selve mødetiden på et minimum og derfor kan bruge mere tid på at producere output til kunden. Daily Stand-ups faciliteres af Scrum Masteren.
 • Backlog Refinement har til formål at skabe overblik og klarhed hos teamet omkring produktets funktionalitet og aktiviteter. Mødet giver Product Owneren mulighed for at holde backloggen up-to-date ved at omprioritere, præcisere eller fjerne enkelte user stories løbende i processen. Teamet af udviklere hjælper Product Owneren med at estimere de enkelte user stories efter behov. Som oftest afholder vi som kick-off et Initial Backlog Refinement, hvor Product Backloggen, dvs. planen for produktets funktionalitet og projektets aktiviteter, blotlægges og optimeres.
 • Sprint Review markerer sprintets afslutning. Her gennemgås de aktiviteter som udviklingsteamet udført i sprintet. De færdige funktioner demonstreres for Project Owneren og eventuelt andre interessenter. Som regel har Product Owneren mulighed for løbende at afprøve funktionalitet som bliver leveret i løbet af sprintet. Skulle planlagt arbejde, mod forventning, ikke være blevet gennemført, bliver dette også gennemgået, så det kan flyttes ind i et kommende sprint eller eventuelt omprioriteres.
 • Retrospective: Efter Sprint Reviewet gennemfører udviklingsteamet et Retrospective, som faciliteres af Scrum Masteren. Formålet med mødet er at alle i teamet reflekterer over det gennemførte sprint for at identificere muligheder for at forbedre processen i de kommende sprints. 

På alle møder, udover Daily Stand-ups, deltager Product Owneren, Scrum Masteren og udviklingsteamet altid.

Tag kontakt

Hvis vores metode og måde at arbejde på i Socialsquare lyder tiltalende for dig, kan du tage kontakt til Martin og få et aftalt et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår jeres behov og ønsker:

Martin Sønderlev Christensen

Partner
martin@socialsquare.dk
+45 31 19 17 69
Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.